Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Cím:Veszprém, Iskola u. 6.
OM:037039
Igazgató: Halmay György
Tel.: 06/88/328-609
Fax: 06/88/328-609
E-mail:szilagyi@szilagyi-vprem.sulinet.hu
Web:www.szilagyiveszprem.hu
Szilágyi Erzsébet Általános Iskolai Alapítvány
Adószám:19260680-1-19

Leendő elsős gyermekek szüleinek


Aprók Klubja – Játszóház - Játszóházi csalogató, iskolába hívogató!

 

Ismét eltelt egy év, itt van az ősz, és persze indul a Szilágyi iskolában a játszóház! Ilyenkor a leendő elsősöket, testvéreiket és persze szüleiket várjuk sok szeretettel, hogy minél jobban megismerhessék iskolánkat. Már nyolc éve!! Azt gondolnánk, hogy már szinte rutinból készülnek a tanító nénik és bácsik a foglalkozásokra, de ez persze nem igaz. Minden egyes alkalmat lázas készülődés előz meg: milyen egyházi ünnepek, népszokások kapcsolódnak az adott játszóházhoz, vajon milyen kézműves alkotással kedveskedhetnénk a gyerekeknek.
Az idén is lesz alkalom termésfigurák  készítésére, együtt készülődünk a karácsonyra, a farsangi mulatság sem maradhat el, és március 15-t is együtt ünnepelhetjük, ha velünk tartanak.
A jókedv sosem maradhat el, hisz vidám énekkel, tréfás mondókákkal, izgalmas mesével keltjük fel a gyerekek figyelmét. Ők is bekapcsolódhatnak a játékba, egy-egy  mese bábozásába, keresős játékban mutathatják meg leleményességüket, és még sorolhatnám, mi-minden várja a gyerekeket, ha ellátogatnak a Szilágyi iskola kis épületébe szombatonként.
Ezen alkalmakkal a Regina Mundi  templomban szombatonként 17.00-kor kezdődő óvodások és szilágyis diákok  miséjéhez kapcsolódunk. Hogy hogyan tegyük gyakorló kereszténnyé a gyerekeket minél hamarabb, arra nagyon jó kezdeményezés a szombat délutáni szentmise.
A misét követően invitáljuk a szülőket és gyerekeket az iskola kisépületébe, ahol, míg a gyerekek alkotnak, a szülők meleg tea mellett beszélgethetnek egymással, új barátságok köttetnek. Pedig mintha minden azt sugallaná, hogy erre nincs szükség, mindenki magának él. De mégsem tagadhatjuk le, hogy jól esik a törődés, a figyelmesség, ráadásul tartalmasan tölthet el az egész család néhány órát szombat délután.
 „ Kicsiny kis fényemmel  világítani fogok”… hangzott el többször a játszóházban ez a vidám ének. Ezt a fényt szeretnénk eljuttatni azok otthonába is, akik ellátogatnak hozzánk, hogy úgy érezhessék, hogy a mi kis közösségünk befogadja őket. 
Barabás Andrea

 

Kitüzőtt céljaink és módszereink  után olvashatja Veiland Miklósné írását, és a napközis nevelők céljait a délutáni nevelés során

Szeretettel várjuk a leendő elsős gyermekeket, testvéreiket,  szüleiket és nagyszüleiket az Aprók Klubja Játszóház, Aprók Tanodája és Aprók Tánca foglalkozásain.


Kitűzött céljaink:

Szeretettel, türelemmel biztos alapot kell teremteni a tantárgyak megszerettetéséhez, tanulásához. Rendszeresen dicsérjük, motiváljuk a gyermeket a további ismeretek megszerzésére. Nevelési célunk a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, nyitottság, fogékonyság, őszinteség kialakítása. Célunk, hogy a gyermek jól érezze magát az osztályban. Az iskolában alakítson ki közvetlen kapcsolatot társaival, bízzon tanáraiban, legyen tisztelettudó, udvarias, őszinte nevelővel és társaival. Alakuljon ki benne egy természetes fogékonyság és nyitottság a világra, az új ismeretek megszerzésére.

Módszereink: Az első osztályban a kisgyermekek készségeinek és képességeinek a fejlesztése a legfontosabb feladatunk. Kiemelt hangsúlyt fektetünk a matematikai és anyanyelvi készségek fejlesztésére, érzékennyé tesszük őket a problémák felismerésére, megoldására a tapasztalatszerzés módszerével. Leggyakrabban frontális osztálymunkában dolgozunk, de a gyermekek különböző képességeihez igazodva használjuk a differenciált foglalkoztatást is. Fontos számunkra az egyéni fejlesztés és a tehetséggondozás is. Az Apáczai Kiadó tankönyvcsaládját használjuk. Pedagógiai céljaink, módszereink kivitelezésére jelenleg ezeket a tankönyveket találjuk a leghatékonyabbnak.

Olvasástanításunk hagyományos betűhangoztató, szótagoló módszerrel történik. Megfigyeljük a hangok helyét és hosszúságát egy szóban. A tanult hangokból, betűkből rakjuk össze a szótagokat. Sok időt fordítunk a szövegértési feladatokra is. Már az első értelmes szavaknál kezdjük alkalmazni azoknak a képpel való párosítását.

A matematika tantárgy tanításához első osztályban igen változatos eszközöket alkalmazunk, melyekkel az alapműveleteket sajátítják el a gyermekek. Számolunk húszig, összeadunk, pótlunk, kivonunk. A logikus gondolkodás fejlesztésére logikai készletet, színes rudakat használunk. Betekintünk a mértékek világába, játékpénz segítségével tanuljuk a kerek tízesek átlépését.

Alsó tagozatban a sporttevékenység a testnevelésórákon, az órarendbe épített úszásoktatáson és az iskolában eredményesen működő foci szakkör keretein belül valamint a táncegyüttesi munkában valósul meg.

Iskolánkban hét napközis csoport működik. A délutáni munka előre megtervezett időbeosztás szerint történik. Fő célkitűzésünk, hogy a napközis gyermekek az itt folyó tanító és nevelő munkán kívül tartalmas szabadidős programokban is részt vegyenek. Mindennap foglalkozásokat tartunk, melyek felváltva tartalmaznak kulturális, technikai tevékenységeket, tervezett sétákat, játékokat, könyvtárlátogatásokat. Évente három alkalommal bábszínházi, két alkalommal pedig gyermekszínházi előadáson veszünk részt, de rendszeresen látogatjuk az időszaki kiállításokat is. A szülőkkel napi kapcsolatban vagyunk, bátran fordulhatnak hozzánk mind az iskolával, mind a gyermekneveléssel kapcsolatos problémájukkal.  

 Veiland Miklósné: Iskolánkról

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és  Alapfokú Művészetoktatási intézmény az 1860‑ban Ranolder János megyés püspök által alapított Angolkisasszonyok Sancta Maria Intézetének épületében található 2000. aug. 1‑jén az iskolát a Római Katolikus Érsekség átvette, és a református és evangélikus gyerekek vallási nevelését is felvállalva a neve Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola lett.
2005‑ben az iskola profilja bővül művészetoktatással (néptánc), így felveszi a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási nevet.
Iskolánk keresztény iskola, ezért a nevelési-, oktatási célok vállalása mellett tanulóinkat a vallásos és hazafias szellemben erkölcsös polgárrá szeretnénk nevelni, általános műveltséget nyújtani.
A magyar népi kultúra megőrzése, ápolása, gyökereink felkutatása és megismerése napjainkban igen fontos dolog. A művészeti alapiskolába kerülő tanulóinknak e gyökereket kívánjuk megmutatni.
Az iskola épülete a belvárosban található. A főépület egy útkereszteződés mentén áll, a kisépület kevésbé forgalmas utcában. Itt kaptak helyet az első és második osztályosok. Ez a környezet harmónikus átmenetet jelent az óvodából az iskolába. Ebben az épületben tartjuk az ovismise utáni játszóházi foglalkozásokat is.
Az iskola közvetlen szomszédságában található a Színházkert, amely nagy kiterjedésű, gondozott közpart. Az iskola közelében szabadtéri környezeti programokat az Erzsébet‑ligetben, a Gulyadombon, a Betekints‑völgyben, valamint a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadasparkban folytatunk. A jó elhelyezkedésnek köszönhetően a kultúrális programok látogatása sem ütközik akadályokba. A közelünkben található a Városi Művelődési Központ, a Petőfi Színház, a Csermák Antal Zeneiskola, valamint a Bakony Múzeum is.
A két első osztály a választott helyi tanterv szerint tanul, kibővítve a hittanoktatással. Az első osztálytól német, angol és francia nyelv tanulására van lehetőség. Ötödik osztálytól belép a második idegen nyelv oktatása.
Az alsó tagozatban az Apáczai Kiadó tankönyveiből tanítunk.
Tanulóink az 1-3. osztályokban szervezett úszásoktatáson vesznek részt. Az iskola sportköre bekapcsolódik a Katolikus Iskolák Diák Sportszövetségének munkájába.
Iskolánk elnyerte az ÖKO iskola címet.
Az erdei iskolákat 3-6. évfolyamokon szervezzük. Az idei tanévben a 2. osztályosok is részt vesznek ezeken a programokon. Az alsós évfolyamok részére visszatérő táborozási lehetőség biztosított Badacsonytomajon, ahol a diákok több színvonalas környezeti nevelési programon vesznek részt.
Tehetséges tanulóinknak szakköröket tartunk, a gyengébben tanulók részére pedig felzárkóztató foglalkozásokat szervezünk.
Minden tavasszal megrendezzük a Megyei Irodalmi „Ki mit tud?” –ot, amely iránt mindig nagy az érdeklődés.
Nevelőink rendszeresen vesznek részt a KPSZTI által szervezett szaktárgyi konferenciákon Budapesten, valamint helyi tankönyvbemutatókon.

NAPKÖZI

Értelmi nevelés:Elsősorban a tanóra alatt történik. Fontos célunk a korosztálynak megfelelő beszédkészség kialakítása, az aktív szókincs gyarapítása. Tudjanak az idővel helyesen gazdálkodni. Törekedjenek a pontos, fegyelmezett, önálló munkavégzésre. Segítenünk kell, hogy tudatosodjon bennük: ez az ő feladatuk, és ezáltal kialakuljon a felelősségtudat. Célunk a tanulás megszerettetése.

 Erkölcsi nevelés:Segítenünk kell a gyermekekben a helyes világkép kialakítását. Tanuljanak meg eligazodni a családi és közösségi viszonyokban a helyes értékítélet kialakítása révén. Tudjanak különbséget tenni jó és rossz között és tudják a jót választani. Törekedjenek az őszinteségre. Tudják vállalni tetteiket és azok következményeit. Segítenünk kell , hogy kialakuljon bennük a hitből fakadó, valamint a társadalmi elvárásoknak megfelelő magatartásforma.

 Közösségi nevelés:Célunk, hogy a csoport tagjai segítsék egymást, fogjanak össze a közös feladatok megoldása érdekében. Tapasztalják meg az összetartozás érzését, a közös együttlét örömét. Szeressék, becsüljék, tiszteljék egymást, hisz mindannyian Isten teremtett gyermekei vagyunk. Törekedjenek egymás elfogadására és segítségére. Fontos az éntudat pozitív megerősítése, és az egészséges, becsületes versenyszellem kialakítása. Hagyományápolásra, hagyománytiszteletre nevelés, a népszokások felelevenítése, a magyarságtudat mélyítése.

Esztétikai nevelés:Célunk a szép iránti érzékenység, és a jó ízlés formálása. A tanulók ügyeljenek saját külsejükre, ruházatukra környezetük tisztaságára. Az osztálytermet közösen dekoráljuk ízléses rajzokkal, képanyaggal. Az alkotó fantázia kiélése, a finommozgás fejlesztése.

 Testi nevelés:Alapvető feladatunk a testi egészség megóvása. Ennek konkrét módja: a helyes életmód kialakítása, amelyben a szellemi és a fizikai elfoglaltságok, a tantermi és szabad levegőn folytatott tevékenységek, az ülő és mozgásos tevékenységek arányos váltakozása. Ezért ha mód van rá, a játékfoglalkozásoknál a szabad levegőn végezhető, mozgásos játékokat érdemes tervezni. Ezzel biztosítani tudjuk a gyermekek számára a friss levegőn való tartózkodást, a mozgást, a pihenést. Tudatosítani kell az egészséges életmód összetevőit is: helyes táplálkozás, megfelelő higiéniás szokások, évszakoknak megfelelő öltözködés, mozgás, étkezési kultúra.

 Környezeti nevelés:Egyre sürgetőbb és fontos nevelési feladat a környezettudatos életmód kialakítása a gyermekekben. Érezzék át, hogy ők is részt vállalhatnak a környezet megóvásában, védelmében. Szerezzenek tapasztalatot a természetes anyagok megmunkálhatóságáról. A természet megszerettetése fontos feladatunk, hogy szakítsanak időt a kirándulásra a természet titkainak felfedezésére. Ezáltal épüljön begondolkodásukba, hogy a természet értékeire is figyelmet kell fordítani, és nem lehet büntetlenül kihasználni.

 Szabadidős tevékenység:A szabadidős tevékenység megválasztásánál figyelembe vesszük:
- a csoport fejlettségi és neveltségi szintjét- az életkori sajátosságokat
- érdeklődési terület- nembeli különbözőségek és azok aránya
- olyan választási lehetőségek, amelyek kiegészítik, illetve más oldalról közelítik meg a tanítási órákon szerzett ismereteket
- olyan programokat tervezni, ahol kipróbálhatják önmagukat
- a gyermekek ötleteket kaphatnak szabadidejük ötletes, igényes, tartalmas eltöltéséhez
- igyekeznünk kell, hogy minden gyermek megtalálja a számára megfelelő feladatot

A kulturális és technikai foglalkozásokon igyekszünk elősegíteni, hogy mindenki bátran kibontakoztathassa képességeit. A foglalkozások anyagát az ünnepköröknek, évszakok változásának figyelembevételével szervezzük meg. Rendszeresen járunk színházba, bábszínházba, könyvtári foglalkozásokra, aktuális kiállítások megtekintésére.

 

 


© Copyright 2010 Szilágyi Keresztény Iskola. All Rights Reserved.