Alsós munkaközösség

Kedves Szülők és Gyerekek!

Sok szeretettel köszöntök mindenkit a 2023-2024-es tanév kezdetén. Az alsó tagozaton 10 osztály kezdi az új tanévet. Osztályfőnökeik a következők:

1.a dr. Mohosné Danyi Eszter
1.b Hidvégi Anita
2.a Pálfalvi Erzsébet
2.b Molnárné Tóth Erzsébet
3.a Kiszlingerné Szántó Diána
3.b Sebestyénné Siki Eliza
3.c Alföldi Eszter
4.a Csizmadiáné Csillak Hajnalka
4.b Fenesné Máté Andrea
4.c Alföldi Ágnes

Munkaközösségünk fontos feladatának tartja a tehetséges tanulók felkészítését a versenyekre, a lemaradók számára pedig felzárkóztató korrepetálást biztosítunk. Tanulóinkat a környezettudatosságra és az egészséges életmódra neveljük. A keresztény értékrend beépül mindennapjainkba, amit az egyházi ünnepek méltó megünneplésével tesszük még élőbbé. A lelki napokon felkészülünk a közelgő ünnepekre és nagy hangsúlyt fektetünk a nemzeti emléknapok megünneplésére is. A projektnapokon az együtt töltött tartalmas időtöltés kovácsolja közösséggé az osztályok tanulóit.

Néphagyományaink ápolását a művészeti iskolában, a néptánc órákon, fellépéseken tapasztalhatják meg a gyerekek. A foci- és a kosárlabdaedzéseken, valamint a röplabdaedzéseken a csapatban végzett sportolás örömét ismerhetik meg. A Harangegyüttesben a közös zenélés örömeiben lehet részük tanulóinknak.

Minden családnak jó egészséget és örömökben gazdag új tanévet kívánok!

2023. 10. 02.

Molnárné Tóth Erzsébet
Munkaközösség vezető

Napközis Munkaközösség

A 2023/24-as tanévben a napközis tanulócsoportokat a következő pedagógusok vezetik:

1. a    Endrészné Veiland Viktória
1. b    Farkas Tímea
2. a     Szabó Andrea Éva
2. b    Ticz Zsuzsanna      
3. a     Kövecses Mária
3. b    Hajdu Viktória
3. c     Gulkainé Kurucz Mária
4. a     Schőberl Csilla
4. b    Kohnné Ambrusz Éva
4. c     Bakonyi Márta

Alapvető célunk a napköziben a gyerekek szabadidejének színvonalas eltöltése, a tanórákon szerzett ismeretek rögzítése, elmélyítése, gyakorlása, felkészülés a másnapi órákra. Fejlesztjük az értelmes, kreatív gondolkodást, a kommunikációs képességeket és készségeket, az egész életen át történő tanulási igényt, a másikra való figyelést és az egészséges életmódra való törekvést.
Ennek a korosztálynak mindenekelőtt állandóságra és érzelmi biztonságra van szüksége a fejlődéshez, feladatunk ezt megteremteni nekik. Erkölcsi nevelésünk fő célja a keresztény világkép erősítése, Jézus példájának követése. Fontos számunkra a keresztény családi nevelésre épülő magatartás és viselkedési forma alakítása. Igyekszünk a perifériára szorult gyerekeket integrálni. Tanórákon egyéni, illetve csoportos munkában tevékenykedtetjük őket.
Fontos számukra a közös élményszerzés, ezért az év folyamán több alkalommal kirándulásokat szervezünk, ahol a környezetük védelmére hívjuk fel a figyelmet. Már évek óra szoros kapcsolatot ápolunk a város főbb intézményeivel – Petőfi Színház, Pegazus Bábszínház, rendőrség, tűzoltóság, mentők, Szaléziánum, Megyei Könyvtár, veszprémi állatkert – valamint az éppen aktuális gyermek rendezvényeken, kiállításokon veszünk részt.

A napközi nevelési céljai:

Értelmi nevelés:

Elsősorban a tanóra alatt történik. Fontos célunk a korosztálynak megfelelő beszédkészség kialakítása, az aktív szókincs gyarapítása. Tudjanak az idővel helyesen gazdálkodni. Törekedjenek a pontos, fegyelmezett, önálló munkavégzésre. Segítenünk kell, hogy tudatosodjon bennük: ez az ő feladatuk, és ezáltal kialakuljon a felelősségtudat. Célunk a tanulás megszerettetése.

Ekölcsi nevelés:

A gyermekek egy részénél előforduló trágár beszéd kiküszöbölése, az igényes, választékos kifejezésmód terjesztése. A szülőkkel eredményesen együttműködni a gyermekek – személyiségének sokoldalú, valamint képességeik – megfelelő szintű fejlesztése érdekében.
Segítenünk kell a gyermekekben a helyes világkép kialakítását. Tanuljanak meg eligazodni a családi és közösségi viszonyokban a helyes értékítélet kialakítása révén. Tudjanak különbséget tenni jó és rossz között és tudják a jót választani. Törekedjenek az őszinteségre. Tudják vállalni tetteiket és azok következményeit. Segítenünk kell, hogy kialakuljon bennük a hitből fakadó, valamint a társadalmi elvárásoknak megfelelő magatartásforma.

Közösségi nevelés:

Célunk, hogy a csoport tagjai segítsék egymást, fogjanak össze a közös feladatok megoldása érdekében. Tapasztalják meg az összetartozás érzését, a közös együttlét örömét. Szeressék, becsüljék, tiszteljék egymást, hisz mindannyian Isten teremtett gyermekei vagyunk. Törekedjenek egymás elfogadására és segítségére. Fontos az éntudat pozitív megerősítése, és az egészséges, becsületes versenyszellem kialakítása. Hagyományápolásra, hagyománytiszteletre nevelés, a népszokások felelevenítése, a magyarságtudat mélyítése.

Esztétikai nevelés:

Célunk a szép iránti érzékenység, és a jó ízlés formálása. A tanulók ügyeljenek saját külsejükre, ruházatukra környezetük tisztaságára. Az osztálytermet közösen dekoráljuk ízléses rajzokkal, képanyaggal. Az alkotó fantázia kiélése, a finommozgás fejlesztése.

Testi nevelés:

Alapvető feladatunk a testi egészség megóvása. Ennek konkrét módja: a helyes életmód kialakítása, amelyben a szellemi és a fizikai elfoglaltságok, a tantermi és szabad levegőn folytatott tevékenységek, az ülő és mozgásos tevékenységek arányos váltakozása. Ezért ha mód van rá, a játékfoglalkozásoknál a szabad levegőn végezhető, mozgásos játékokat érdemes tervezni. Ezzel biztosítani tudjuk a gyermekek számára a friss levegőn való tartózkodást, a mozgást, a pihenést. Tudatosítani kell az egészséges életmód összetevőit is: helyes táplálkozás, megfelelő higiéniás szokások, évszakoknak megfelelő öltözködés, mozgás, étkezési kultúra.

Környezeti nevelés:

Egyre sürgetőbb és fontos nevelési feladat a környezettudatos életmód kialakítása a gyermekekben. Érezzék át, hogy ők is részt vállalhatnak a környezet megóvásában, védelmében. Szerezzenek tapasztalatot a természetes anyagok megmunkálhatóságáról. A természet megszerettetése fontos feladatunk, hogy szakítsanak időt a kirándulásra a természet titkainak felfedezésére. Ezáltal épüljön begondolkodásukba, hogy a természet értékeire is figyelmet kell fordítani, és nem lehet büntetlenül kihasználni.

Szabadidős tevékenység:

A szabadidős tevékenység megválasztásánál figyelembe vesszük:

  • a csoport fejlettségi és neveltségi szintjét- az életkori sajátosságokat
  • érdeklődési terület- nembeli különbözőségek és azok aránya
  • olyan választási lehetőségek, amelyek kiegészítik, illetve más oldalról közelítik meg a tanítási órákon szerzett ismereteket
  • olyan programokat tervezni, ahol kipróbálhatják önmagukat
  • a gyermekek ötleteket kaphatnak szabadidejük ötletes, igényes, tartalmas eltöltéséhez
  • igyekeznünk kell, hogy minden gyermek megtalálja a számára megfelelő feladatot

A kulturális és technikai foglalkozásokon igyekszünk elősegíteni, hogy mindenki bátran kibontakoztathassa képességeit. A foglalkozások anyagát az ünnepköröknek, évszakok változásának figyelembevételével szervezzük meg.
Rendszeresen járunk színházba, könyvtári foglalkozásokra, aktuális kiállítások megtekintésére.