Alsós munkaközösség

Kedves Szülők, Diákok és Érdeklődők!

A 2021-2022-et tanévben az alsó tagozatos munkaközösség 10 osztállyal kezdte meg tanulmányait a jelenléti oktatásban.

Osztályfőnökök és a napközis tanítók a következők:

1.a Kiszlingerné Szántó Diána- Kövecses Mária

1.b Sebestyénné Siki Eliza- Hajdu Viktória

1.c Alföldi Eszter- Endrészné Veiland Viktória

2.a  Fenesné Máté Andrea- Kiss András

2.b  Csizmadiáné Csillak Hajnalka- Schöberl Csilla

2.c  Alfödi Ágnes- Takács- Boa Fanni

3.a  Dr. Mohosné Danyi Eszter- Nyőgér József

3.b  Hidvégi Anita- Szitás Péter

4.a  Pálfalvi Erzsébet- Szabó Andrea

4.b  Molnárné Tóth Erzsébet- Ticz Zsuzsanna

A korábbi tanévekhez hasonlóan munkaközösségünk fontos feladatának tartja – a gyermekek életkori sajátosságait, és az egyéni haladási ütemet figyelembe véve- az évfolyam tananyagának legjobb tudás szerinti elsajátítását. A tehetséges tanulókat felkészítjük és indítjuk a levelezős, és csoportos versenyeken. A lassabban haladó diákok számára a korrepetálásokon és fejlesztő foglalkozásokon biztosítjuk a felzárkózás lehetőségét.

A keresztény értékrend beépül mindennapjainkba, amit az egyházi ünnepek  méltó megünneplésével tesszük még élőbbé. A lelki napokon felkészülünk a közelgő egyházi ünnepekre.

Nemzeti – és történelmi gyökereinket  a magas színvonalú néptáncoktatás keretein belül ismerhetik meg, és élhetik át a néphagyományok eljátszása, táncolása közben a gyermekek.

A tehetséggondozás egyik  ága a Harangegyüttes ,amelynek munkájába belekóstolhatnak a kis csengettyűsök.

Külön sportolási lehetőséget biztosítunk a foci és röplabda edzéseken.

Minden diákunknak és szüleiknek jó egészséget és sok sikert kívánok a 2021-2022-es tanévre!

Molnárné Tóth Erzsébet
alsó tagozatos munkaközösség-vezető

Napközis Munkaközösség

A 2021/2022-es tanévet 10 napközis csoporttal (3 első, 3 második, 2 harmadik, 2 negyedik osztállyal) kezdjük.

1.     csoport1.aKövecses Mária
2.     csoport1.bHajdu Viktória
3.     csoport1.cEndrészné Veiland Viktória
4.     csoport2.aSchőberl Csilla
5.     csoport2.bKiss András
6.     csoport2.cBoa-Takács Fanni
7.     csoport3.aNyőgér József
8.     csoport3.bSzitás Péter
9.     csoport4.aSzabó Andrea Éva
10. csoport4.bTicz Zsuzsanna

Endrészné Veiland Viktória
napközis munkaközösség-vezető

Alapvető célunk a napköziben a gyerekek szabadidejének színvonalas eltöltése, a tanórákon szerzett ismeretek rögzítése, elmélyítése, gyakorlása, felkészülés a másnapi órákra. Fejlesztjük az értelmes, kreatív gondolkodást, a kommunikációs képességeket és készségeket, az egész életen át történő tanulási igényt, a másikra való figyelést és az egészséges életmódra való törekvést.
Ennek a korosztálynak mindenekelőtt állandóságra és érzelmi biztonságra van szüksége a fejlődéshez, feladatunk ezt megteremteni nekik. Erkölcsi nevelésünk fő célja a keresztény világkép erősítése, Jézus példájának követése. Fontos számunkra a keresztény családi nevelésre épülő magatartás és viselkedési forma alakítása. Igyekszünk a perifériára szorult gyerekeket integrálni. Tanórákon egyéni, illetve csoportos munkában tevékenykedtetjük őket.
Fontos számukra a közös élményszerzés, ezért az év folyamán több alkalommal kirándulásokat szervezünk, ahol a környezetük védelmére hívjuk fel a figyelmet. Már évek óra szoros kapcsolatot ápolunk a város főbb intézményeivel – Petőfi Színház, Pegazus Bábszínház, rendőrség, tűzoltóság, mentők, Szaléziánum, Megyei Könyvtár, veszprémi állatkert – valamint az éppen aktuális gyermek rendezvényeken, kiállításokon veszünk részt.

A napközi nevelési céljai:

Értelmi nevelés:

Elsősorban a tanóra alatt történik. Fontos célunk a korosztálynak megfelelő beszédkészség kialakítása, az aktív szókincs gyarapítása. Tudjanak az idővel helyesen gazdálkodni. Törekedjenek a pontos, fegyelmezett, önálló munkavégzésre. Segítenünk kell, hogy tudatosodjon bennük: ez az ő feladatuk, és ezáltal kialakuljon a felelősségtudat. Célunk a tanulás megszerettetése.

Ekölcsi nevelés:

A gyermekek egy részénél előforduló trágár beszéd kiküszöbölése, az igényes, választékos kifejezésmód terjesztése. A szülőkkel eredményesen együttműködni a gyermekek – személyiségének sokoldalú, valamint képességeik – megfelelő szintű fejlesztése érdekében.
Segítenünk kell a gyermekekben a helyes világkép kialakítását. Tanuljanak meg eligazodni a családi és közösségi viszonyokban a helyes értékítélet kialakítása révén. Tudjanak különbséget tenni jó és rossz között és tudják a jót választani. Törekedjenek az őszinteségre. Tudják vállalni tetteiket és azok következményeit. Segítenünk kell, hogy kialakuljon bennük a hitből fakadó, valamint a társadalmi elvárásoknak megfelelő magatartásforma.

Közösségi nevelés:

Célunk, hogy a csoport tagjai segítsék egymást, fogjanak össze a közös feladatok megoldása érdekében. Tapasztalják meg az összetartozás érzését, a közös együttlét örömét. Szeressék, becsüljék, tiszteljék egymást, hisz mindannyian Isten teremtett gyermekei vagyunk. Törekedjenek egymás elfogadására és segítségére. Fontos az éntudat pozitív megerősítése, és az egészséges, becsületes versenyszellem kialakítása. Hagyományápolásra, hagyománytiszteletre nevelés, a népszokások felelevenítése, a magyarságtudat mélyítése.

Esztétikai nevelés:

Célunk a szép iránti érzékenység, és a jó ízlés formálása. A tanulók ügyeljenek saját külsejükre, ruházatukra környezetük tisztaságára. Az osztálytermet közösen dekoráljuk ízléses rajzokkal, képanyaggal. Az alkotó fantázia kiélése, a finommozgás fejlesztése.

Testi nevelés:

Alapvető feladatunk a testi egészség megóvása. Ennek konkrét módja: a helyes életmód kialakítása, amelyben a szellemi és a fizikai elfoglaltságok, a tantermi és szabad levegőn folytatott tevékenységek, az ülő és mozgásos tevékenységek arányos váltakozása. Ezért ha mód van rá, a játékfoglalkozásoknál a szabad levegőn végezhető, mozgásos játékokat érdemes tervezni. Ezzel biztosítani tudjuk a gyermekek számára a friss levegőn való tartózkodást, a mozgást, a pihenést. Tudatosítani kell az egészséges életmód összetevőit is: helyes táplálkozás, megfelelő higiéniás szokások, évszakoknak megfelelő öltözködés, mozgás, étkezési kultúra.

Környezeti nevelés:

Egyre sürgetőbb és fontos nevelési feladat a környezettudatos életmód kialakítása a gyermekekben. Érezzék át, hogy ők is részt vállalhatnak a környezet megóvásában, védelmében. Szerezzenek tapasztalatot a természetes anyagok megmunkálhatóságáról. A természet megszerettetése fontos feladatunk, hogy szakítsanak időt a kirándulásra a természet titkainak felfedezésére. Ezáltal épüljön begondolkodásukba, hogy a természet értékeire is figyelmet kell fordítani, és nem lehet büntetlenül kihasználni.

Szabadidős tevékenység:

A szabadidős tevékenység megválasztásánál figyelembe vesszük:

  • a csoport fejlettségi és neveltségi szintjét- az életkori sajátosságokat
  • érdeklődési terület- nembeli különbözőségek és azok aránya
  • olyan választási lehetőségek, amelyek kiegészítik, illetve más oldalról közelítik meg a tanítási órákon szerzett ismereteket
  • olyan programokat tervezni, ahol kipróbálhatják önmagukat
  • a gyermekek ötleteket kaphatnak szabadidejük ötletes, igényes, tartalmas eltöltéséhez
  • igyekeznünk kell, hogy minden gyermek megtalálja a számára megfelelő feladatot

A kulturális és technikai foglalkozásokon igyekszünk elősegíteni, hogy mindenki bátran kibontakoztathassa képességeit. A foglalkozások anyagát az ünnepköröknek, évszakok változásának figyelembevételével szervezzük meg.
Rendszeresen járunk színházba, könyvtári foglalkozásokra, aktuális kiállítások megtekintésére.