Közzétételi lista
1. a felvétel és az átvétel helyi szabályai

Az iskolában a tanulói jogviszony felvétellel vagy átvétellel létesül. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik.

Intézményünkbe túlnyomórészt katolikus vallású gyermekek járnak, de az ökumené jegyében szeretettel fogadjuk a más felekezetű keresztény gyermekeket is. Tanulóink számára saját felekezetű hittan órát biztosítunk. Várjuk a nem keresztény családok (meg nem keresztelt) gyermekeit is, ha azok azonosulni tudnak a keresztény erkölcsi, nevelési elveinkkel.

 

Felvételi rend

Az iskola nincs kötelezve körzeti beiskolázásra. A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi.

Az iskolába való felvétel legfontosabb szempontjai:

 • Iskolaérettség,
 • Egyházközséghez tartozás,
 • Idősebb testvér már az iskola tanulója,
 • A szülő nyilatkozata (szóban vagy írásban) az együttműködésre a vallásos nevelésben.

A felvételről az intézmény vezetője dönt. A beiratkozás március 1-je és április 30-a között történik a kormányhivatal által közzétett időpontban.

 

Az átvétel feltételei

A tanuló átvételéről az igazgató az ügyben érdekelt osztályfőnök/nevelőtestület véleményének ismeretében dönt. Az átvételnél a tanulmányi eredményt, magatartást, hitoktatásban való részvételét, hitéletét mérlegeljük. A tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése után az igazgató különbözeti vizsgát, vizsgákat írhat elő, melyet az általa megjelölt határidőig vizsgabizottság előtt teljesítenie kell a tanulónak.

 

A felvétel, átvétel elutasításának rendje

A felvétel, illetve átvétel elutasításáról az igazgató írásban értesíti a diákot, a gondviselőt. A felvételről szóló elutasító döntés ellen az iskolafenntartónál lehet fellebbezni. A fellebbezést az iskola igazgatójához kell benyújtani – az elutasítás kézhezvétele utáni 8 napon belül.

 

Az alapfokú művészetoktatási intézmény elsősorban az iskola vonzáskörzetében lakó, az iskola profilját figyelembe véve jó képességű gyermekek számára létesül. A felvehető maximális létszámot nem befolyásolja azonban sem a lakóhely, sem a felekezeti hovatartozás, sem az, hogy nálunk folytatja-e általános iskolai tanulmányait.

A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján jöhet létre. A felvételről vagy az átvételről az igazgató dönt.

 

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: évfolyamonként 2-3

2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

Az iskolában a tanulói jogviszony felvétellel vagy átvétellel létesül. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik.

Intézményünkbe túlnyomórészt katolikus vallású gyermekek járnak, de az ökumené jegyében szeretettel fogadjuk a más felekezetű keresztény gyermekeket is. Tanulóink számára saját felekezetű hittan órát biztosítunk. Várjuk a nem keresztény családok (meg nem keresztelt) gyermekeit is, ha azok azonosulni tudnak a keresztény erkölcsi, nevelési elveinkkel.

Felvételi rend

Az iskola nincs kötelezve körzeti beiskolázásra. A beiskolázást az igazgató a fenntartóval egyeztetve végzi.

Az iskolába való felvétel legfontosabb szempontjai:

 • Iskolaérettség,
 • Egyházközséghez tartozás,
 • Idősebb testvér már az iskola tanulója,
 • A szülő nyilatkozata (szóban vagy írásban) az együttműködésre a vallásos nevelésben.

A felvételről az intézmény vezetője dönt. A beiratkozás március 1-je és április 30-a között történik a kormányhivatal által közzétett időpontban.

Az átvétel feltételei

A tanuló átvételéről az igazgató az ügyben érdekelt osztályfőnök/nevelőtestület véleményének ismeretében dönt. Az átvételnél a tanulmányi eredményt, magatartást, hitoktatásban való részvételét, hitéletét mérlegeljük. A tantárgyi rendszerek, tananyagok összevetése után az igazgató különbözeti vizsgát, vizsgákat írhat elő, melyet az általa megjelölt határidőig vizsgabizottság előtt teljesítenie kell a tanulónak.

A felvétel, átvétel elutasításának rendje

A felvétel, illetve átvétel elutasításáról az igazgató írásban értesíti a diákot, a gondviselőt. A felvételről szóló elutasító döntés ellen az iskolafenntartónál lehet fellebbezni. A fellebbezést az iskola igazgatójához kell benyújtani – az elutasítás kézhezvétele utáni 8 napon belül.
Az alapfokú művészetoktatási intézmény elsősorban az iskola vonzáskörzetében lakó, az iskola profilját figyelembe véve jó képességű gyermekek számára létesül. A felvehető maximális létszámot nem befolyásolja azonban sem a lakóhely, sem a felekezeti hovatartozás, sem az, hogy nálunk folytatja-e általános iskolai tanulmányait.

A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján jöhet létre. A felvételről vagy az átvételről az igazgató dönt.
A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: évfolyamonként 2-3

3. köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

Térítési díj, tandíj

Az alapfokú művészeti iskola szolgáltatásai csak térítési díj-fizetési kötelezettség mellett vehetők igénybe: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 16.§ (3), 18.§ (2-3) bekezdés.

A térítési-, és tandíj mértékéről beiratkozáskor (tanulói jogviszony létesítésekor) tájékoztatni kell a szülőket. Beiratkozáskor, valamit szülői értekezleteken fel kell hívni a szülők figyelmét a tanulói jogviszony létesítés jogi következményeire.

A térítési díj, illetve a tandíj az iskola saját bevétele – mely önálló gazdálkodási jogkörben, igazgatói döntés alapján – az iskola Alapító okiratában meghatározott alaptevékenységére fordítható.

A térítési díj mértéke:

A 229/2012. (VIII. 28) Kormányrendelet 34. § (1) szerint a helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:

 • az alapfokú művészetoktatási intézményben heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, évenkénti egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) és egy művészi előadás, egy alkalommal
 • az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata e szolgáltatások körében.

A 229/2012. (VIII. 28) Kormányrendelet 35. § (1) bekezdése alapján a térítési díj tanévenként, a szakmai feladatra – a tanévkezdéskor számított – folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának

 • öt- húsz százaléka lehet a 18 éven aluli tanulóknál,
 • tizenöt- negyven százaléka lehet a 18 éven felüli, de 24 éven aluli tanulóknál.

A tanévkezdéskor számított szakmai feladatra folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát minden évben az önköltség számítási szabályzat alapján kell meghatározni. A 229/2012. (VIII. 28) Kormányrendelet 35. § (3) bekezdése szerint a térítési díjat a tanulmányi eredménytől függően csökkenteni kell, azonban ez nem lehet kevesebb, mint a 18 éven aluliak esetében 5%, a 18 éven felüliek esetében 15%.

E rendelkezés a hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem alkalmazható, tőlük térítési díj nem szedhető, abban az esteben sem, ha a mentességet biztosító dokumentum tanév közben lejár. A térítési díj és tandíj összegét a térítési díj, tandíjfizetési szabályzat tartalmazza. A tandíj lehet 0 Ft-is.

A szülő az alapfokú művészeti képzést – szülői nyilatkozat kitöltésével- csak egy alapfokú művészetoktatási intézményben veheti igénybe tandíjmentesen.

Ugyanakkor az alapfokú művészetoktatási képzés kizárólag térítési díj megfizetésével vehető csak igénybe, melynek mértékét a már tanulói jogviszonyt létesített tanulók esetén a fenntartó, a 2005 szeptemberétől tanulói jogviszonyt létesítő tanulók esetén a Közoktatási Törvény határozza meg.

Amennyiben több művészeti iskolában is tanulni kíván a gyermek, akkor a szülő nyilatkozik arról, hogy melyik intézményben kéri az állami támogatást, és melyikben vállalja a tandíj megfizetését.

A térítési-tandíj díj összegét az iskola által kiadott szülői nyilatkozat is tartalmazza. A térítési– vagy tandíj befizetésének módja a szülők döntése alapján félévente vagy évente nyugta, átutalás ellenében történik.

A térítési díj fontos része a költségvetésnek. A beiratkozás egész tanévre szól, ezért a költségvetésben egész évi térítési díj befizetésével tervezünk.

Térítési díj-mentesség:

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók (jegyzői határozattal) ingyen vehetik igénybe az alapfokú művészetoktatást. A szociális kedvezmény, térítési díj, tandíj csökkentésének szempontjai:

 • a családban 3 vagy több gyermek van
 • tartósan beteg gyermek
 • szociális rászorultság (gyvt)
 • SNI
4. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
5. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait

A napi tanítás 8 órakor kezdődik, kötelező tanítási óra 8 óra előtt csak rendkívüli esetben kezdődhet, az érintett tanulók szüleinek egyhangú beleegyezésével, valamint az igazgató engedélyével.

A tanulók a tanítás kezdete előtt legalább 10 perccel érkezzenek meg az iskolába.  A korábban érkező tanulók részére 730 órától nevelői ügyeletet tartunk. A 730 óra előtt érkező tanulók a földszinti folyosón gyülekeznek pedagógiai asszisztens felügyelete mellett.

A délutáni foglalkozások általában16 óráig tartanak.

Szükség esetén 17 óráig felügyeletet biztosítunk diákjaiknak.

A hivatali idő reggel 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 13.30-ig tart, a tanítási szünetekben is.

6. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával
7. a szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program
8. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
Pedagógusok végzettsége/ munkaköre
Végzettség Szakképzettség Tanított tantárgy, ill. munkakör
főiskola ének – történelem szakos tanár ének, történelem, honismeret
főiskola tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület tanító
főiskola tanító, matematika műveltségi terület tanító
főiskola tanító, gyógypedagógus napközi, rajz
főiskola tanító, hitoktató, közoktatás vezetői szakvizsga tanító, hittan, intézményvezető- helyettes
főiskola tanító, testnevelés műveltségi terület, angol nyelvvizsga napközi, angol (CSED)
főiskola orosz-angol szakos tanár angol
főiskola tanító, katolikus hitoktató tanító, hittan
főiskola művelődésszervező és magyar nyelv és irodalom szakos tanár magyar nyelv és irodalom, napközi, napközis munkaközösség vezető
egyetem földrajz- történelem szakos tanár, közoktatás vezetői szakvizsga intézményvezető, történelem, munkajogi szakokleveles tanácsadó
főiskola tanító, rajz szakkollégium tanító, napközi
főiskola tanító, rajz szakkollégium tanító
főiskola matematika – német szakos tanár matematika, német
főiskola tanító napközi, rajz, technika
főiskola táncpedagógus, közoktatás vezetői szakvizsga napközi
főiskola technika – fizika szakos tanár technika, fizika, napközi
egyetem földrajz- történelem szakos tanár természetismeret, földrajz, történelem, osztályfőnöki munkaközösség vezető
főiskola tanító, katolikus hitoktató, gyógypedagógus logopédia szakirányon tanító
egyetem informatika szakos tanár, fejlesztőpedagógus, közoktatás vezetői szakvizsga, gyógypedagógus, pszichopedagógus informatika, fejlesztés, tanügy-igazgatási szakértő, reál munkaközösség vezető
egyetem történelem szakos tanár, katolikus hittanár, szakvizsgázott pedagógus fejlesztő,differenciáló pedagógia területen hittan, történelem, fejlesztés
egyetem magyar nyelv és irodalom szakos tanár GYED
főiskola fizika – matematika – francia szakos tanár matematika, francia
egyetem magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár könyvtáros
főiskola ének-zene tanár, katolikus hittanár hittan, ének, hittan munkaközösség vezető
főiskola tanító, ének-zene műveltségi terület tanító
főiskola református hitoktató, református kántor református hittan, napközi
főiskola tanító, ének szakollégium napközi,ének
főiskola tanító, német idegen nyelvi műveltségi terület tanító, német
egyetem magyartanár és pedagógia tanár, segédkönyvtáros könyvtáros tanár (CSED)
főiskola tanító, népművelés szakkollégium, közoktatás vezetői szakvizsga tanító, alsós munkaközösség-vezető
főiskola orosz – angol szakos tanár angol, nyelvi munkaközösség -vezető
egyetem tánctanár, magyar – történelem szakos tanár, közoktatás vezetői szakvizsga magyar, néptánc, folklórismeret, intézményegység-vezető, tanügy-igazgatási szakértő
egyetem némettanár és magyartanár napközi, német, magyar
főiskola tanító, rajz szakkollégium tanító, angol
egyetem biológia-kémia- környezetvédelem szakos tanár képmia, biológia, tanulószoba
főiskola történelem szakos tanár, népművelő napközi
főiskola tanító, ének-zene szakkollégium, szakvizsgázott pedagógus fejlesztő, differenciáló pedagógia területen tanító, fejlesztés
főiskola magyar – történelem szakos tanár napközi
főiskola biológia – földrajz szakos tanár,  közoktatás vezetői szakvizsga biológia, természetismeret
egyetem matematika- történelem szakos tanár, közoktatás vezetői szakvizsga matematika, történelem, matematika munkaközösség vezető
egyetem magyar szakos tanár, néprajz szakos bölcsész, evangélikus hittanár magyar,  magyar munkaközösség vezető
főiskola oligofrénpedagógia-szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár napközi
egyetem Földrajz-testnevelés szakos tanár testnevelés
főiskola tanító, ember és társadalom műveltségi terület,  református hittanoktató GYED
egyetem biológia-földrajz- testnevelés szakos tanár, közoktatás vezetői szakvizsga testnevelés, intézményvezető helyettes
főiskola egészségtan és testnevelő tanár testnevelés , Dök támogató
9. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
Alkalmazás mértéke Feladatkör Iskolai végzettség Szakképzettség
100% iskolatitkár egyetem gazdasági agrármérnök
100% ügyintéző szakközépiskolai érettségi bútorasztalos, famegmunkáló
100% rendszergazda érettségi informatikai hálózattelepítő és üzemeltető
100% gazdasági vezető érettségi mérlegképes könyvelő
100% pénztáros érettségi fényképész
100% iskolatitkár érettségi képesített könyvelő, vállalati tervező, stat.
100% pedagógiai asszisztens egyetem gazdálkodási menedzsment
100% karbantartó, udvaros szakmunkásképző intézet kőműves
100% karbantartó, udvaros érettségi bútorasztalos
100% karbantartó, takarító érettségi könnyűgépkezelő, számítógép-kezelő
100% karbantartó, takarító szakmunkásképző intézet autószerelő
100% takarító érettségi képesített könyvelő, vállalati tervező, stat.
100% takarító 8 általános
100% takarító szakmunkásképző intézet ker.vendéglátó élelmiszer eladó
100% takarító 8 általános
50% takarító  8 általános
50% jelmez- és viselettáros érettségi pedagógiai asszisztens
10. az országos mérés-értékelés évenkénti eredménye

 

  évfolyam 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
matematika 6. évfolyam 1556 1507 1543 1528 1568 1484 1560
8. évfolyam 1705 1557 1630 1610 1703 1711 1693
szövegértés 6. évfolyam 1633 1517 1602 1566 1579 1641 1631
8. évfolyam 1672 1569 1647 1710 1717 1728 1635

 

  évfolyam 2015 2016 2017  2018  2019 2020  2021  2022
matematika 6. évfolyam 1534 1603 1627 1617 1547 1584 1542
8. évfolyam 1627 1708 1710 1781 1778 1655 1620
szövegértés 6. évfolyam 1634 1681 1657 1632 1595 1655 1554
8. évfolyam 1675 1721 1737 1794 1756 1697 1664
11. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
tanév év végi tanulólétszám évfolyamismétlők  száma
2010/11. 320 1 fő
2011/12. 328 2 fő
2012/13. 357 1 fő
2013/14. 368 0 fő
2014/15. 368 1 fő
2015/16. 386 2 fő
2016/17. 387 1 fő
2017/18. 388 0 fő
2018/19. 384 0 fő
2019/20. 384 1 fő
2020/21. 382 0 fő
2021/22. 391 1 fő
2022/23. 393 0 fő
12. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
13. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az iskolai írásbeli beszámoltatás formái

A tanulók írásbeli beszámoltatásának háromféle formáját használjuk:

 1. házi feladat
 2. felelet értékű írásbeli dolgozat
 3. témazáró dolgozat

A pedagógiai munkánk során hangsúlyt kell fektetnünk az írásbeliség és szóbeliség helyes arányára.

 Házi feladat:

 • A házi feladat szolgálja a tanévben megtanultak begyakorlását (pl. matematika, nyelvek).
 • Gyűjtőmunka
 • A tanórára történő felkészülés, a tanultak kiegészítésére szolgáló házi feladat

A házi feladat mennyiségénél figyelembe kell venni az egyenletes terhelés elvét, megadva a tanuló pihenésének lehetőségét.

Felelet értékű írásbeli dolgozat:

Dolgozat lehet egész órán, ill. annak egy részén kidolgozott írásbeli munka. Az írásbeli munka lehet:

 • információs jellegű,
 • a téma egy részét lezáró jellegű,
 • felelet jellegű.

Témazáró dolgozat:

 • A tananyag egy egységét, témáját lezáró dolgozat írásának idejét a nevelő előre közli a diákokkal.
 • Naponta 2 témazárónál több nem íratható. Egyeztetés esetén előnyt élvez az alacsonyabb óraszámú tantárgy a magasabb óraszámú tantárggyal szemben.
 • A témazáró dolgozatot 2 héten belül ki kell javítani, az érdemjegyeket értékeléssel egybekötve a tanulóval, ill, ellenőrző útján a szülővel közölni kell.

 

Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

A tanóra szervezésénél, a felkészülésnél a legfontosabb szempont a tananyag órai feldolgozása, ill. az erre épülő tanórán kívüli felkészülés helyes arányának meghatározása. A tanórát úgy kell szervezni, hogy az otthoni tanulás csak az órán elhangzottak elmélyítését szolgálják.

Az általános iskolában tananyag teljesen önálló feldolgozására lehetőleg ne kerüljön sor.

A délelőtti tanórák során adott házi feladatok – melyek tartalmazzák az írásbeli és a szóbeli feladatokat egyaránt – időkerete nem haladhatja meg egy átlagos képességű tanulónál a napközis tanóra időtartamát (másfél – két óra).

Felső tagozatban tantárgyanként átlagosan fél vagy maximum háromnegyed órát célszerű szánni a felkészülésre. Ez az időkeret a szóbeli és írásbeli feladatok megoldására együttesen értendő.

A napköziben ill., az esetlegesen szerveződő tanulószobai foglalkozásokon kötelező minden tanuló írásbeli munkáját ellenőrizni, az esetleges hibák kijavítását elvégezni.

14. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

A tanulmányok alatti vizsgák szabályozásáról a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendeletének 64-73§ rendelkezik. Helyben szabályozandók a vizsga részei, követelményei és az értékelés.

A tanulmányok alatti vizsgákat az iskolában, vagy külön kérésre a Kormányhivatal által szervezett független vizsgabizottság előtt lehet tenni.

A szabályosan megtartott tanulmányok alatti vizsga nem ismételhető.

1. A tanulmányok alatti vizsgák fajtái és időpontjai:

1.1 Osztályozó vizsga: a tanulónak a félévi és tanév végi osztályzat megállapításához osztályozó vizsgát kell tennie, ha

 • felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétele alól,
 • tanulmányait magántanulóként folytatja,
 • engedélyezték, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget,
 • a jogszabályban meghatározott időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet, (összesen 250 órát meghaladó hiányzás, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékánál többet mulasztott).

Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet.

Osztályozó vizsga évente két vizsgaidőszakban tehető:

 • május 15. – június 15.
 • augusztus 15. – szeptember 15.

Az igazgató ettől eltérő időpontot is kijelölhet. A vizsga konkrét időpontját az igazgató jelöli ki. A vizsga pontos napjáról a vizsgázó, illetve a szülő minimum a vizsga napja előtt hat héttel értesítést kap. Egy vizsgaidőszakban legfeljebb két évfolyam tananyagából tehető osztályozóvizsga.

Az osztályozóvizsga letételét az igazgató engedélyezi. Az osztályozóvizsgára jelentkezés kérelmét írásban, a tavaszi vizsgaidőszakra március15-ig, az őszire pedig június15-ig kell az igazgatójának címezve beadni.

Az osztályozó vizsga követelményeit az iskola nevelőtestület határozza meg,és erről a tanuló a vizsga előtt minimum hat héttel írásbeli tájékoztatást kap.

Az osztályozóvizsga helye az az iskola, amelyikkel a tanuló jogviszonyban áll.

1.2. Különbözeti vizsga: Iskolaváltoztatás vagy külföldi tanulmányok magyarországi folytatása feltételeként írhatja elő az intézmény a különbözeti vizsga letételét.

Ugyancsak különbözeti vizsgát kell tenni a nem tanult tantárgyakból is. A különbözeti vizsga tantárgyainak, tartalmának meghatározása során mindig egyedileg kell az Intézmény vezetőjének határozatot hoznia a jelentkező tanuló ügyében.

Legfeljebb három tantárgyból tehető különbözeti vizsga. Különbözeti vizsgát tanév közben is lehet tenni, a vizsga konkrét időpontját az igazgató jelöli ki.

1.3.Javítóvizsga: a tanulónak javítóvizsgán kell számot adni tudásáról, ha

 • tanév végén legfeljebb három tantárgyból- elégtelen osztályzatot kapott,
 • a tanuló az osztályozó vizsgáról, a különbözeti vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, illetve az előírt időpontig nem tette le,
 • az osztályozó vagy különbözeti vizsgán elégtelen osztályzatot kapott.

A javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban kell vizsgaidőszakot kijelölni. A vizsga időpontjáról és a vizsgakövetelményekről legkésőbb a tanévzáró ünnepség időpontjáig az osztályfőnök a szaktanár segítségével tájékoztatja a tanulót. A vizsga kezdete előtt legalább három héttel az iskola igazgatója írásban is értesíti a szülőt vagy nagykorú tanuló esetén a tanulót a vizsga időpontjáról és anyagáról. A vizsgaidőpontot a helyben szokásos módon is (hirdetmény kifüggesztése, honlapon való megjelentetés stb.) közzé teszi.

1.4. Pótló vizsga: amennyiben a tanuló az osztályozó, különbözeti vagy javítóvizsgáról igazoltan távol marad, pótló vizsgát tehet. A pótló vizsgát lehetőleg ugyanabban a vizsgaidőszakban kell letenni. Pótló vizsgát csak az elmaradt vizsgarészekből kell tenni.

2. A vizsgák követelménye, részei, az értékelés rendje

A vizsgák követelményrendszerét az adott munkaközösség határozza meg az elfogadott Pedagógia Program, Helyi Tanterv alapján. A javító, osztályozó és különbözeti vizsgák anyaga lefedi az egész tanév tananyagát. A követelményrendszer egységes, független a letenni kívánt vizsga fajtájától. A követelmények írásbeli, szóbeli, esetleg gyakorlati részből állnak.

Írásbeli Szóbeli Gyakorlati
Magyar nyelv és irodalom X X
Matematika X X
Történelem X X
Idegen nyelv X X
Informatika X X
Biológia X
Fizika X
Természetismeret X
Földünk és környezetünk X
Kémia X
Ének-zene X X
Testnevelés X
Rajz és vizuális kultúra X
Hon- és népismeret X
Technika és életvitel X
Hittan X
Mozgókép és médiaismeret

A tanulói teljesítmény értékelése az adott tantárgy munkaközössége által elfogadott értékelési rendszer szerint történik.

3. A tanulmányok alatti vizsgák szervezésének alapelvei

A vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni, a vizsgabizottság az iskolapedagógusaiból áll. Amennyiben lehetséges a vizsgabizottság tagjai közül legalább ketten legyenek jogosultak az adott tantárgy tanítására.

Az írásbeli maximális ideje vizsgatárgyanként legfeljebb 60 perc. Egy napon legfeljebb 3 írásbeli vizsgát lehet megtartani, a vizsgák között pihenőidővel. Az írásbeliről jegyzőkönyv készül.

A szóbeli vizsgán a vizsgázó legalább 10 perccel a meghirdetett vizsgakezdés előtt érkezik meg. A vizsgabizottság jelenlétében legalább 30 perc felkészülési idő után önállóan felel. A szóbeli feleltetés időtartama nem lehet több 15 percnél.

A vizsga eredményét a törzslapba és a bizonyítványba a megfelelő záradékkal be kell vezetni. Az eredményhirdetés a bizonyítvány kiosztásával történik legkésőbb az utolsó vizsgát követő napon.

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján a 68§ alapján járunk el.

15. az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma.

2023/2024.

 

 

A

B

C

1.

26

27

 

2.

19

25

 

3.

22

21

20

4.

22

18

19

5.

23

25

 

6.

18

20

 

7.

17

20

 

8.

26

22

 

Alapfokú Művészeti Iskola

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörök alapján
Végzettség Szakképzettség Tanított tantárgy, ill. munkakör
1. néptánc pedagógus mester szakon okleveles néptánc pedagógus néptánc, intézményegység-vezető
2. néptánc pedagógus néptánc pedagógus néptánc szakmai tantárgyat tanító óraadó pedagógus
3. néptánc pedagógus néptánc pedagógus néptánc szakmai tantárgyat tanító pedagógus
4. néptánc pedagógus néptánc pedagógus néptánc szakmai tantárgyat tanító pedagógus
2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörök alapján
1. kellék- és jelmeztáros félállásban középiskola pedagógiai asszisztens
3. Az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma az első minősítés évéhez viszonyítva
2006/2007. 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010. 2010/2011. 2011/2012.

Előkép. 1.

Alapfok 1.

Alapfok 2.

Alapfok 3.

Alapfok 4.

Alapfok 5.

Előkép.1. Alapfok 1.

Alapfok 2. Alapfok 3. Alapfok 4. Alapfok 5.

Alapfok 6.

Előkép. 1. Előkép. 2. Alapfok 1. Alapfok 2. Alapfok 3. Alapfok 4. Alapfok 5. Továbbk. 7. Előkép. 1. Alapfok 1. Alapfok 2. Alapfok 3. Alapfok 4. Alapfok 5. Alapfok 6. Előkép. 1. Alapfok 1. Alapfok 2. Alapfok 3. Alapfok 4. Alapfok 5. Alapfok 6.

Előképző 1.

Alapfok 1. Alapfok 2. Alapfok 3. Alapfok 4. Alapfok 5. Alapfok 6. Továbbk. 7.

2012/2013. 2013/2014. 2014/2015. 2015/2016. 2016/2017. 2017/2018.
Előkép. 1. Alapfok 1. Alapfok 2. Alapfok 3. Alapfok 4. Alapfok 5. Alapfok 6. Továbbk. 7. Továbbk. 8. Előkép. 1. Alapfok 1. Alapfok 2. Alapfok 3. Alapfok 4. Alapfok 5. Alapfok 6. Továbbk. 7. Továbbk. 8. Tovább.10. Előkép. 1. Előkép. 2. Alapfok 2. Alapfok 3. Alapfok 4. Alapfok 5. Alapfok 6. Továbbk.7. Továbbk. 8. Továbbk. 9. Továbbk.10.

Előkép. 1. Előkép. 2. Alapfok 1.

Alapfok 3. Alapfok 4. Alapfok 5. Alapfok 6. Továbbk.7. Továbbk. 8. Továbbk. 9. Továbbk.10.

Előkép. 1. Előkép. 2. Alapfok 1.

Alapfok 2. Alapfok 3. Alapfok 4. Alapfok 5. Alapfok 6. Továbbk.7. Továbbk. 8. Továbbk. 9. Továbbk.10.

Előkép. 1. Előkép. 2. Alapfok 1.

Alapfok 2. Alapfok 3. Alapfok 4. Alapfok 5. Alapfok 6. Továbbk.7. Továbbk. 8. Továbbk. 9. Továbbk.10.

2018/2019. 2019/2020. 2020/2021. 2021/2022.

2022/2023.

2023/2024.

Előkép. 1. Előkép. 2. Alapfok 1.

Alapfok 2.

Alapfok 3. Alapfok 4. Alapfok 5. Alapfok 6. Továbbk.7. Továbbk. 8.

Előkép. 1. Előkép. 2. Alapfok 1.

Alapfok 2.

Alapfok 3. Alapfok 4. Alapfok 5. Alapfok 6. Továbbk.7. Továbbk. 8.

Továbbk. 9.

Előkép. 1. Előkép. 2. Alapfok 1.

Alapfok 2.

Alapfok 3. Alapfok 4. Alapfok 5. Alapfok 6. Továbbk.7. Továbbk. 8.

Továbbk. 9.

Továbbk. 10.

Előkép. 1. Előkép. 2. Alapfok 1.

Alapfok 2.

Alapfok 3. Alapfok 4. Alapfok 5. Alapfok 6. Továbbk.7. Továbbk. 8.

Továbbk. 9.

Továbbk. 10.

Előkép. 1. Előkép. 2. Alapfok 1.

Alapfok 2.

Alapfok 3. Alapfok 4. Alapfok 5. Alapfok 6. Továbbk.7. Továbbk. 8.

Továbbk. 10.

Előkép. 1. Előkép. 2. Alapfok 1.

Alapfok 2.

Alapfok 3. Alapfok 4. Alapfok 5. Alapfok 6. Továbbk.7. Továbbk. 8.

Továbbk. 9.

4. Az országos, nemzetközi és egyéb szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétel

2013.: Szerbia (Bezdán) – „Hármastalálkozó” Néptánc Fesztivál
2015.: Szekszárd – Tóth Ferenc Országos Koreográfia Verseny – bronz minősítés
2016.: Székesfehérvár – Országos Néptánc Tanulmányi Verseny
2018.: Tatabánya, Örökség Országos Néptánc Fesztivál regionális bemutató – kiemelt arany minősítés, lehetőség az antológián való szereplésre
2018.: Szekszárd – Tóth Ferenc Országos Koreográfia Verseny – ezüst minősítés
2019.: Gyermek Néptánc Antológia
2019.: Székesfehérvár – „Húzd keresztül” Gyermek és Ifjúsági Néptáncegyüttesek VII. fesztiválja – ezüst minősítés
2020.: „Táncoló, éneklő ország” – Az Örökség Gyermek és Ifjúsági Népművészeti Egyesület országos programja Veszprémben –  6-7-8. osztályos csoportok
2022.: fellépés az Országos Táncháztalálkozón– 6-7-8. o. és ifjúsági csoport
2022.: „Húzd keresztül!” regionális néptánc fesztivál – 3-4. o.: arany minősítés
2022.: részvétel a Tóth Ferenc Országos Koreográfia Verseny országos döntőjén – 3-4. o.
2022.: Örökség jubileumi gála – 7-8. o
2023.: fellépés az Országos Táncháztalálkozón– 7-8. o. és ifjúsági csoport

5. A megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények

2013.: Várpalota – „Bakony Virágai” megyei szólótáncverseny – 4 szólótáncos díj
2013. július 14.: Kiscsősz – Kiscsőszi Pajtafesztivál – 4 szólótáncos díj
2014. március8.: Gergely-napi Művészeti Fesztivál, Gyenesdiás, arany minősítés, kiemelt arany minősítés
2014. április 13.: Regionális Néptánc Fesztivál, Székesfehérvár: ezüst, arany minősítés, különdíj
2014. április 26.: Várpalota – „Bakony Virágai” megyei szólótáncverseny- 1 szólótáncos díj
2015. május 8.: Regionális Néptánc Fesztivál, Székesfehérvár: arany minősítés, különdíj
2015. május 23.: Devecser – „Bakony Virágai” megyei szólótáncverseny – 1 szólótáncos díj
2016. március 12.: Gergely-napi Művészeti Fesztivál, Gyenesdiás, arany minősítés
2016. május 14.: Devecser – „Bakony Virágai” megyei szólótáncverseny- 6 szólótáncos díj
2017. november 11.: Megyei Kamara Néptánc Fesztivál, Homokbödöge – 2. helyezés
2019. március 9.: Gergely-napi Művészeti Fesztivál, Gyenesdiás, kiemelt arany, arany és ezüst minősítések csoportos kategóriában, 4 kiemelt arany és 2 arany minősítés szóló kategóriában
2020. február 29.: Kamara Néptánc Fesztivál, Sokorópátka – ifjúsági csoport
2020. szept. 28.: I. Káldi Néptáncfesztivál – ifjúsági csoport
2020. okt. 10.: Ajka – Vándorvigadalom – ifjúsági csoport
2021. okt. 16.: „Húzd keresztül!” regionális néptánc fesztivál – 6-7-8. o. – kiválóan megjelent
2022. márc. 3.: Tóth Ferenc Országos Koreográfia Verseny regionális előválogató – 3-4. o. (arany minősítés) és 6-7-8. o. (ezüst minősítés)
2022. máj. 22.: „Húzd keresztül!” regionális néptánc fesztivál – 3-4. o.: arany minősítés

6. Az alapfokú művészeti iskola rendezvényei, hagyományai
 • tanév végi gálaműsor az Agóra Veszprém Kulturális Központban
 • nyári napközis és bentlakásos néptánc táborok (Veszprém, Dég)
 • fellépés iskolai ünnepi műsorokon (március 15., okt. 23., karácsony, farsang, nemzeti összetartozás napja)
 • kézműves délutánok, táncházak
 • néptáncos testvériskolai program
 • nyílt néptánc órák
 • bemutatkozás és közreműködés a leendő elsősöknek szóló beiskolázási rendezvényeken
7. A helyi kulturális életben történő szerepvállalás
 • műsor önkormányzati napon, szüreten, Márton-napon, jubileumokon, családi napokon, pünkösdi mulatságon, népművészeti vásáron, óvodákban, iskolákban, idősek otthonaiban, középiskolákban, plébániai búcsún, idősek napján, nyárbúcsúztató programon, környékbeli települések programjain, 2023-ban az Európa Kulturális Fővárosa rendezvényein
 • közreműködés más táncegyüttesek műsorában
 • műsor a Szent Mihány-napon a veszprémi várban
 • közreműködés a városi programokban
 • táncházak és táncképzések szervezése, illetve ezeken részvétel
 • részvétel az Örökség Nemzeti Gyermek Népművészeti Egyesület helyi, regionális és országos programjain
8. Művészeti áganként a csoportok száma és a csoportok tanulói létszáma

(2023. október 1.)

Táncművészeti ág, néptánc tagozat

 1.  

Előképző 1.A

24 fő

 1.  

Előképző 1.B

27 fő

 1.  

Előképző 2.A

16 fő

 1.  

Előképző 2.B

24 fő

 1.  

Alapfok 1.A

30 fő

 1.  

Alapfok 1.B

16 fő

 1.  

Alapfok 2.A

28 fő

 1.  

Alapfok 2.B

14 fő

 1.  

Alapfok 3.A

11 fő

 1.  

Alapfok 3.B

16 fő

 1.  

Alapfok 4.A

15 fő

 1.  

Alapfok 5.A

12 fő

 1.  

Alapfok 6.A – Továbbképző 7- 8-9.

26 fő