Osztályfőnöki munkaközösség

Az iskola legnagyobb létszámú munkaközössége az osztályfőnöki munkaközösség, amelynek tagja az iskola összes pedagógusa. A munkaközösség a feladatoktól függően tart értekezletet a teljes tagság részvételével, vagy csak a felsős kollegák bevonásával. A munkaközösség feladata az osztályfőnökök munkájának összefogása, irányítása, szervezése, egységesítése. Ügyelünk arra, hogy az osztályfőnöki tanmenetek egységes szellemben készüljenek el. Az osztályfőnöki órák témáit korosztályonként egységesítettük, olyan iskolai tanmeneteket állítottunk össze, melyek az életkornak megfelelően biztosítják a legfontosabb témák feldolgozását, tükrözik a keresztény értékrendet, kellő szabadságot hagyva az osztályfőnöknek a nevelési tevékenységéhez. Heti 1 órában az aktuális feladatokon túl foglalkozunk a tantervben meghatározott és az adott korosztályt leginkább érintő témákkal. Ilyenek például: személyiségfejlesztés, életvezetési ismeretek, egészséges életmód, párkapcsolatok, családtervezés, pályaválasztás, tanulási módszerek elsajátítása stb. Kapcsolatot tartunk a diákönkormányzattal, ill. a diákmozgalmat segítő tanárral. Közösen ügyelünk a tantermek tisztaságára és rendjére, igyekszünk tanulóinkban felébreszteni és fenntartani az igényt a kulturált környezetre. A munkaközösség közreműködik az iskolai rendezvények lebonyolításában. Nagyon fontosnak tartjuk a nemzeti ünnepeink méltó megünneplését, ami a hazafias nevelést segíti. Feladatunk diákjainkat a továbbtanulás területén is támogatni. Minden osztályfőnök kolléga fontosnak tartja az iskolán (tanórán) kívüli szabadidő hasznos eltöltését, ezért színház-, kiállítás- és múzeumlátogatáson, kiránduláson és egyéb tanórán kívüli programon vettek részt az osztályok. Az oktatás-nevelés folyamatában nélkülözhetetlen társaink és segítőink a szülők, az ő együttműködésük nélkül nehéz eredményes munkát végeznünk. Ezért törekszünk a szülőkkel jó kapcsolatot kialakítani. A tanév során három alkalommal szülői értekezletet, a többi hónapban fogadóórát tartunk, ahol a szülők minden szaktanárral találkozhatnak és tájékozódhatnak gyermekük előmeneteléről. Örömmel vesszük, ha szülők bekapcsolódnak a különböző iskolai rendezvények szervezésébe. A szülői munkaközösség észrevételeit, javaslatait figyelembe vesszük. Nagyon fontos az osztályfőnökök munkája az egészséges életmód kialakításában, valamint a környezetvédelmi kultúra fejlesztésében, az ezzel kapcsolatos helyes szemléletmód kialakításában. Jó kapcsolatot tartunk az iskolaorvossal és a védőnővel is, aki rendszeresen tart foglalkozásokat a betegségek felismerésével és megelőzésével kapcsolatban. Szívesen hívunk meg külső előadókat, az ő jelenlétük, ill. ismereteik színesítik az osztályfőnöki órákat, segítik az osztályfőnökök munkáját. Ilyen előadás volt pl. az egészséges életmódról szóló óra; drog prevenciós előadás; a serdülőkor változásait bemutató óra. Az így szervezett osztályfőnöki órák sikeresek. A munkaközösség jól működik, s folyamatos az eszmecsere a tagok között, ami elengedhetetlen az eredményes munkavégzéshez

Szauer Istvánné

Munkaközösség vezető: Hetyési Judit